top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

SCHOOLJAAR 2024-2025

Aanmelding / Inschrijving

 • Door het online invullen van het inschrijvingsformulier verklaart u akkoord te zijn met de algemene voorwaarden van Make Music VZW.

 • Kinderen en jongeren onder de 18 jaar dienen door hun ouders te worden ingeschreven.

 • Bij inschrijving heeft u de mogelijkheid om een voorkeursdag en/of voorkeursuur op te geven. Make Music kan echter geen beloftes maken, maar probeert in de mate van het mogelijke hiermee rekening te houden.

 • Vermelde cursussen gaan alleen door bij voldoende inschrijvingen.

 • Wanneer een cursus niet start, ontvangt u minimaal één week voor de geplande startdatum een annulatiebericht.

 • Naams- en/of adreswijzigingen dienen schriftelijk te worden doorgegeven.
   

Betaling

 • Elke leerling heeft recht op 1 gratis proefles.

 • Betaling van het lesgeld dient binnen 14 dagen na ontvangst van onze factuur te zijn voldaan op het daarvoor aangegeven rekeningnummer.

 • Voor al onze lessen geldt een eenmalige factuur voor het volledig cursusgeld.

 • Gespreide betaling is mogelijk na aanvraag via info@makemusic.be

 • Indien het lesgeld niet op tijd is voldaan, kunnen hiervoor extra kosten in rekening worden gebracht.

 • Bij betalingsachterstand kan Make Music beslissen de leerling niet meer aan de lessen te laten deelnemen. 

 • Terugbetaling van lesgeld is alleen mogelijk als Make Music in gebreken blijft de lessen te verzorgen. 

   

Opzegging

 • Stop zetten van de lessen dient schriftelijk of per email (info@makemusic.be) te worden doorgegeven.
   

Gebruik van video – en beeldmateriaal

 • Tijdens lessen en optredens kunnen foto’s of video-opnames gemaakt worden welke gebruikt kunnen worden in brochures of andere publicitaire doeleinden van Make Music. Indien u hier bezwaar tegen heeft, dient u dit aan de start van het seizoen kenbaar te maken. Als er geen bezwaar is aangetekend, gaan wij er vanuit dat u instemt met eventuele publicatie / vertoning.

Ziekte of verzuim

 • Bij verhindering van de docent is deze gerechtigd de lessen op een ander moment in te halen of de lessen door een vervangende docent te laten overnemen.

 • Bij ziekte van de docent wordt gezocht naar een vervanger. Het recht op terugbetaling gaat van kracht indien er binnen één cursusjaar meer dan 3 lessen (per leerling) komen te vervallen.

 • Bij ziekte of verzuim van de cursist, is de docent niet verplicht de gemiste lessen in te halen.

 

Aansprakelijkheid

 • Make Music is niet aansprakelijk voor diefstal of schade van of aan door de leerling meegebrachte goederen.

 • De school aanvaardt geen aansprakelijkheid voor kosten, die de leerlingen maken als gevolg van letsel, ongeval, of vernieling tijdens de lessen. Uitzonderingen vormen de gevallen waarin wettelijke aansprakelijkheid van Make Music VZW wordt vastgesteld. 

Gegevensbeheer

 • Make Music VZW vraagt bij de inschrijvingen enkel de gegevens die noodzakelijk zijn om onze werking en administratie vlot te laten verlopen.

 • Alle gegevens worden bijgehouden in een beveiligd bestand en is enkel toegankelijk voor het bestuur van Make Music VZW.

 • Docenten verkrijgen enkel de nodige informatie om de communicatie met leerling en ouders te kunnen voeren.

 • De gegevens zullen in geen geval te beschikking worden gesteld van derden.

 • U heeft steeds het recht inzage of wijziging van uw persoonlijke gegeven op basis van een kopie.

MAKE MUSIC LOGO + SITE.png
bottom of page