top of page
MAKE MUSIC LOGO + SITE.png

PRIVACYBELEID MAKE MUSIC VZW

SCHOOLJAAR 2024-2025

 

1. Algemeen

 

 • Make Music VZW hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens.

 • Deze privacyverklaring geeft helder en transparant informatie over hoe Make Music VZW met de persoonsgegevens omgaat. Er wordt alles aan gedaan om uw privacy te waarborgen en Make Music VZW gaat daarom zorgvuldig om met de persoonsgegevens. Make Music VZW houdt zich steeds aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming), ook gekend als GDPR (General Data Protection Regulation)

 • Dit betekent dat volgende richtlijnen moeten worden gevolgd:

 • Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. De doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring;

 • De verwerking van uw persoonsgegevens zijn strikt beperkt tot die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 • Uw uitdrukkelijke toestemming is vereist voor de verwerking van uw persoonsgegevens.

 • De passende technische en organisatorische maatregelen werden en worden genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is.

 • Er geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

 • Ervoor gezorgd wordt dat u op de hoogte bent en erop attent wordt gemaakt van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens én dat die op een respectvolle manier zullen worden behandeld.

 • Make Music VZW is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van deze privacyverklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

 

Make Music VZW

Gruitroderstraat 22

3960 BREE

privacy@makemusic.be

2. Waarom worden uw persoonsgegevens verwerkt?

 

 • Make Music VZW verwerkt uw persoonsgegevens ten behoeve van volgende doeleinden en rechtsgronden:

 

 • Om lessen, workshops en optredens te kunnen organiseren (uitvoering van de overeenkomst)

 • Het versturen van nieuwsbrieven, relevante informatie en uitnodigingen (gerechtvaardigd belang)

 • Het bekomen van subsidiëring & financiering door de overheid (wettelijke verplichting)

 • Verzekeringstechnische administratie bij ongevallen (gerechtvaardigd belang)

 • Vrijwilligerswerk ihkv evenementen of het faciliteren van de werking van Make Music VZW (gerechtvaardigd belang)

 • Promotionele en marketing gerelateerde doeleinden  (gerechtvaardigd belang)

 

 

 

3. Welke gegevens worden verwerkt?

 

 • Op basis van de hierboven vermelde doelstellingen kunnen de volgende persoonsgegevens worden gevraagd, opgeslagen, verzameld en verwerkt.

 

 • Identificatiegegevens:

Lid: Naam, voornamen, adres, geboortedatum, telefoonnummer, e-mail

Ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers: Naam, voornaam, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer

Docenten en vrijwilligers: naam, voornamen, adres, telefoonnummer, e-mail, rekeningnummer

 • Foto / video

Foto’s en video’s gemaakt tijdens lessen, workshop en activiteiten

 

 

4. Wie verwerkt de gegevens?

 

 • De gegevens worden verwerkt door het bestuur van Make Music VZW en worden bewaard in een paswoord beveiligde map.

 

 

5. Verstrekking aan derden.

 

 • De gegevens die u aan Make Music VZW verstrekt kunnen aan derden worden verstrekt indien dit noodzakelijk blijkt voor de uitvoering van de hierboven doeleinden.

 • Zo worden onder meer de gegevens verstrekt aan een derde (verwerker) voor:

  • Verzekeringsmaatschappij: verwerking ongevalsdossiers

  • Lokale overheid: het bekomen van subsidies

 

 • Er worden nooit persoonsgegevens verstrekt aan verwerkers (andere partijen) dan diegene waarmee Make Music VZW een verwerkingsovereenkomst heeft afgesloten.

 • In de verwerkersovereenkomst worden de nodige en afdwingbare afspraken opgenomen om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen.

 • De verstrekte gegevens zullen niet aan derden worden doorgegeven tenzij dit wettelijk verplicht en/of toegestaan is bv. In het kader van een politioneel of gerechtelijk onderzoek.

 • Tevens kunnen persoonsgegevens gedeeld worden met derden indien u hiervoor de toestemming geeft. Deze toestemming kan steeds worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de voorafgaande verwerking van die gegevens, voor de intrekking van die toestemming.

 • Gegevens worden doorgegeven aan:  docenten om de werking van Make Music VZW te kunnen organiseren.
   

 

6. Minderjarigen.

 

 • Make Music VZW verwerkt alleen persoonsgegevens van personen jonger dan 18 jaar indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder of wettelijke vertegenwoordiger. Door de inschrijving bij Make Music VZW geven de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers de formele toestemming om bovenvermelde gegevens te verwerken.

 

7. Bewaartermijn.

 

 • Make Music VZW bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Make Music VZW verbindt zich ertoe de gegevens niet langer bij te houden dan 10 jaar.

 

8. Beveiliging van de gegevens.

 

 • Volgende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking:

 

 • Alle personen die namens Make Music VZW kennis kunnen nemen van uw gegevens, zijn gehouden tot geheimhouding ervan.

 • Make Music VZW hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al deze systemen.

 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.

 • De genomen maatregelen worden regelmatig geëvalueerd en zo nodig bijgestuurd of verbeterd.

 • De medewerkers van Make Music VZW zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

9. Uw rechten omtrent uw gegevens.

 

 • U heeft het recht op inzage, aanpassing of het wissen van de persoonsgegevens die Make Music VZW heeft ontvangen. Via het hoger vermeld adres kan u de organisatie contacteren. Het wissen van gegevens tijdens het lopende schooljaar kan enkel indien dit de werking van de organisatie niet in het gedrang brengt. Indien dit het geval is, gebeurt dit onmiddellijk na het beëindigen van het schooljaar.

 • Tevens kunt u bezwaar indienen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel ervan) door Make Music VZW of een van haar medewerkers.

 

10. Klachten.

 

 • Mocht u een klacht over de verwerking van uw persoonsgegevens dan wordt er aangeraden om onmiddellijk contact op te nemen met Make Music VZW via privacy@makemusic.be.

 

 • U kan steeds een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit (GBA)

 

Drukpersstraat 35

1000 Brussel

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be

 

11. Wijziging privacyverklaring.

 

 • Make Music VZW kan de privacyverklaring steeds wijzigingen. De laatste wijziging gebeurde op 21/05/2024. 

MAKE MUSIC LOGO + SITE.png
bottom of page